wtorek, 18 kwietnia 2017

Erasmus+ jest programem UE na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Są to dziedziny, które mogą znacząco przyczynić się do sprostania zmianom społeczno-ekonomicznym, głównym wyzwaniom, przed jakimi będzie stawać Europa do końca tego dziesięciolecia, oraz które mogą przyczynić się do realizacji priorytetów programu strategicznego UE na rzecz wzrostu gospodarczego, zatrudnienia, sprawiedliwości społecznej i włączenia społecznego.

Europa potrzebuje społeczeństw lepiej zintegrowanych i włączających, które umożliwiają swoim obywatelom aktywny udział w demokratycznym życiu społecznym. Edukacja i praca z młodzieżą odgrywają kluczową rolę w propagowaniu wspólnych europejskich wartości, wspieraniu integracji społecznej, zwiększaniu zrozumienia międzykulturowego i wzmacnianiu poczucia przynależności do społeczności, a także w przeciwdziałaniu radykalizacji postaw.

Program Erasmus+ został opracowany tak, aby wspierać starania krajów programu na rzecz efektywnego wykorzystywania
ludzkiego i społecznego potencjału Europy, potwierdzając jednocześnie zasadę uczenia się przez całe życie przez powiązanie
wsparcia na rzecz uczenia się formalnego, pozaformalnego i nieformalnego w dziedzinach kształcenia, szkolenia i sportu.
Program zwiększa również możliwości współpracy i mobilności dotyczące krajów partnerskich.